Postdating translate

Researched & Written by Flex Jobs Staff Our free Weekly Newsletter includes new remote and flexible job listings, information on top companies hiring, helpful articles, special offers, and more.

As a thank you for signing up, you will also receive a promo code for up to 30% off of a Flex Jobs subscription that you can use anytime you sign up for our full service!

Additional aspects and advantages of the invention will be set forth in the description that follows, and in part will be obvious from the description, or may be learned by practice of the invention.

The encrypted information is provided to the payee, along with any other items of information required to complete the transaction.

Vad detta beträffar framhåller förstainstansrätten att det inte kan åligga gemenskapsinstitutionerna att In that connection, it must be pointed out that if a mark which became distinctive through use only after an application for its registration was filed were none the less registered, it could, in opposition or annulment Förstainstansrätten konstaterar att ett varumärke, även om det registrerades trots att det uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning först efter ansökningsdagen, skulle kunna åberopas i reinforce and supplement its argument that the General Court erred in law in its legal categorisation of the detailed opinion provided for in Article 9(2) of Directive 98/34 by taking the view that that opinion does not constitute an investigation within the meaning of the third indent of Article 4(2) of Regulation No 1049/2001.stärka och komplettera sitt argument att tribunalen, vid den rättsliga kvalificeringen av det detaljerade utlåtande som avses i artikel 9.2 i direktiv 98/34, gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att anse att ett sådant utlåtande inte kan anses avgivet inom ramen för en utredning i den mening som avses i artikel 4.2 tredje strecksatsen i förordning nr 1049/2001.än den som hänför sig till dagen då beviset hade upprättats, utgör ett allvarligt fel i den överklagade domens motivering och ett åsidosättande av principen om att en person skall presumeras vara oskyldig.

à l'entrée en vigueur des lignes directrices de 2005, la Commission s'est principalement référée aux critères fixés dans ces lignes directrices pour les aides au démarrage en faveur des compagnies aériennes.

The Advocate General is however clearly of the view that the law has changed as a result of the Directive and that a mere risk of association without a risk of confusion is insufficient; moreover he stresses that that view is unquestionably correct provisions of national law specifically intended to implement the directive, interpret those provisions so far as possible in such a way that they are applied in conformity with the objectives of the directive’.rätt som särskilt är avsedda för att införliva detta direktiv, ... Thus, there exists a need for methods and systems that prevent completion of postdated financial transactions until the specified future date.The present invention alleviates the problems associated with the prior art and provides methods and systems that prevent completion of postdated financial transactions until the specified future date.således [har] att i den utsträckning det är möjligt tolka dessa bestämmelser på ett sådant sätt att de kan få en tillämpning som överensstämmer med direktivets mål”.(Klaganden har invänt mot den metod som förstainstansrätten använde för att bedöma bevisvärdet på de handlingar som kommissionen inte hade lämnat ut och har i synnerhet kritiserat förstainstansrätten för att den underkände en att ha försökt att få klarhet i om utvecklingen efter detta beslut kunde belysa den faktiska och/eller rättsliga situationen vid tidpunkten för beslutet, strider mot artikel 62 i de ovannämnda rättegåextension decision was the outbreak and rapid spread of the H5N1 virus in Turkey, as well as the fact that there was little, if any, information on the monitoring of avian influenza by countries sharing a border with förlängning i första hand motiverades av att H5N1-virus hade påträffats i Turkiet där det spreds snabbt och av att få om ens några upplysningar hade tillhandahållits om övervakningen av aviär influensa i länder som gränsar till Turkiet.69 In paragraph 25 of the contested judgment, the Court of First Instance gave its reasons for its decision not to grant the requests in question when it stated that [t]he new factors on which the IECC relies in support of those requests either do not contain any element decisive for the outcome of the present 69 Förstainstansrätten har i punkt 25 i den överklagade domen motiverat sitt avgörande att inte bifalla begäran i fråga med att ange att "de nya omständigheter som klaganden åberopat till stöd för sin begäran antingen inte utgjorde omständigheter som var avgörande för tvisten 85 By its final plea in law, the IECC criticises the Court of First Instance for having rejected, in paragraph 25 of the contested judgment, its requests that the oral procedure be re-opened pursuant to Article 62 of the Rules of Procedure of the Court of First Instance on the ground, in particular, that certain documents produced in support of 85 Genom sin sista grund har klaganden invänt mot att förstainstansrätten, i punkt 25 i den överklagade domen, inte biföll begäran att det muntliga förfarandet skulle återupptas med stöd av artikel 62 i förstainstansrättens rättegångsregler, bland annat med motiveringen att vissa handlingar som företetts till stöd de Tunis (Court of Appeal, Tunis, Tunisia), of 25 February 2015 and three decisions of the Tunisian Administrative court, in response to applications for interim relief, of 30 March 2015, do not constitute substantial facts, that is, facts capable of bringing about a significant change in the applicant’s position with regard to the restrictive measures targeting the applicant extended by Decision 2015/15725 februari 2015, samt tre interimistiska beslut från en tunisisk förvaltningsdomstol av den 30 mars 2015 – utgör inte heller väsentliga omständigheter, det vill säga omständigheter som på ett väsentligt sätt kan ändra sökandens situation med beaktande av de restriktiva åtgärder han omfattas av som förlängts genom beslut 2015/157. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. Gemenskapsinstitutionerna kan inte i detta sammanhang klandras för att inte ha använt de verkliga siffrorna avseende de fyra sista månaderna av år 1990.

Search for postdating translate:

postdating translate-72

The invention disclosed herein relates generally to processing financial transactions, and more particularly to methods and systems for postdating financial transactions that prevent completion of the financial transactions until the specified future date.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “postdating translate”

  1. In this free adult chat you’ll only meet beautiful girls, and all of them want to communicate with you in sex chat rooms. XXX chat with the girls is the perfect way to relieve stress and spend time socializing via virtual web cameras with real girls.