Pagdating ng islam sa dating site with web

Ang mga Propheta ay may dala-dalang mag kakaparehong mensahe: na Sambahin ang kataas-taasang Diyos at sundin ang kanyang mga kautusan.

Ang mga Muslim ay naniniwala na ang mga tao ay naipanganak ng walang anu man kasalanan at walang sinu man ang may responsibilidad sa mga pag-kakamali o kasalanan ng iba.

Ang mga muslim ay lubos na hinihikayat na mag dasal(Salah) sa masjid(Mosque), ngunit kapag ito ay hindi nila magawa, maari rin silang mag dasal kahit saan man lugar na malinis,at ang mga muslim ay hindi maaring magdasal sa mga maduduming lugar kagaya ng banyo, kusina atbp.

Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan(sa ika syam na buwan ng kalendaryong muslim na tinatawag ng lunar(buwan) ng kalendaryo) ay nagsisimula bago sumikat ang araw at matatapos sa paglubog nito, At ito ay obligasyon ng bawat muslim na nasa malusog na pangangatawan at nasa tamang edad.

Ang rebelasyon na ito ay binubuo ng Relihiyong Islam.

kahit man isa syang lalake at babae na naniniwala kay Allah at kay Propheta Mohammad(Sumakanya ang Kapayapaan) bilang kanyang Sugo at sya ay nagpapatotoo sa paniniwalang iyon at pagsasaksi sa pag papahayag ng pag tanggap sa Islam bilang kanyang relihiyon.

Ang pag-aayuno ay ang lubos na pagpipigil at pag-iwas sa pagkain, pag-inom,paninigarilyo, pag-nguya ng chewing gum, pakikipag-talik o pagnanasang sexual at ang pagpapalabas ng punlay at ano mang bagay na maaring pumasok sa katawan sa pamamagitan ng bibig, at ang pag injection.

At kung ang isang tao ay may sakit at kinakailangan nyang inumin ang kanyang mga gamut sya ay maaring hindi mag ayuno at bawiin ito sa ibang mga araw, pag sya ay magaling na.

Hindi mahalaga kung anumang Relihiyon, Lipi , Lahi o Lugar ng kapanganakan, Ang lahat ng sangkatauhan ay pinaparangalan.Ang Tawheed ay kabilang ang kaisahan ng pag kapanginoon,at kaisahan ng pagsamba, at kaisahan ng mga Pangalan at mga Katangian: Na maniwala na si Allah ay perpekto at ang kanyang mga pangalan at katangian ay perpekto ayon sa sinabi ni Allah sa atin tungkol sa kanyang sarili sa Quran, na ang maniwala na ang lahat ng mga Pangalan nayun at mga katangian, at ang pag kaperpekto nito , ay pag-mamayari lamang ni Allah.◊ Ang Muslim ay naniniwala na walang kabahagi ang pagkadiyos ni Allah kahit man ang Anghel o Tao.Si Allah ay walang kahit man na kahinaan o kapaguran.◊ Ang mga Muslim ay hindi naniniwala na ang mga tao ay nilikha mula sa imahe ni Allah.

Search for pagdating ng islam sa:

pagdating ng islam sa-75

(Banal na Quran ) ◊ Ang mga Muslim ay hindi naniniwala na si Allah ay natutulog,napapagod o namamatay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “pagdating ng islam sa”

  1. “We can say that 40% of our Latina women have a perfect knowledge of the English language.”“60% speak some English.”“Many of these Hispanic women speak some English.”“About half the women speak some English.”“About 45% of the Latin ladies in our agency speak and write English fluently.”“15 to 30 percent of the Latin women speak a little English.”“Most Colombian women speak enough English to get things started.”“Romance is a universal language.” All this is true to the extent that when you order a margarita you´re speaking some Spanish too.